předpisy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PORTÁLU WWW.E-BRITOP.PL

 

Majitelem internetového portálu www.ebritop.pl (dále jen Portál) je společnost Light Center Sp. z o.o., se sídlem ul. Planetorza 86a, 47-253 Cisek, Polsko (dále jen Light Center), zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem 0000413996.

 

Light Center Sp. z o.o. je plátcem daně DPH a má přiřazené číslo DIČ (NIP) 7492088405 a IČ (REGON) 161447673.

 

Kontakt: tel. +48 77 487 12 02, e-mail: britop@britop.pl

 

 

  1. Všeobecná ustanovení

 

1)      Předmětem činnosti Portálu je maloobchodní a velkoobchodní prodej vybavení a dekorativního zboží pro domácnosti.

2)      Místem uzavírání kupních smluv je Portál.

3)      Údaje umístěné Prodejcem na Portálu nejsou chápány jako nabídka ve znění čl. 66 a dalších Občanského zákoníku (dále jen ObčZ [PL]). Tyto údaje plní výhradně funkci obchodního sdělení, které má být pozvánkou k uzavření kupní smlouvy.

4)      Níže uvedené a použité v těchto Obchodních podmínkách pojmy, mají tento výklad:

a) Zboží – zboží prezentované na Portálu

b) Prodejce – majitel Portálu, Light Center Sp. z o.o.;

c) Zákazník – každý zákazník, který kupuje Zboží;

d) Spotřebitel – fyzická nebo právnická osoba, která kupuje Zboží;

e) Uživatel – každá osoba, která navštíví Portál;

f) Registrace – proces založení zákaznického účtu Uživatelem na Portálu, který je podmíněn uvedením osobních údajů;

g) Host – neregistrovaný uživatel, který provádí nákup prostřednictvím Portálu;

h) Váš účet – souhrn osobních údajů a nastavení Uživatele, týkajících se uveřejňování těchto údajů a dále souhrn informací o zadaných objednávkách a aktivitě Uživatele;

i) Pracovní dny – dny v týdnu od pondělí do pátku, kromě státem uznaných svátků a dnů pracovního klidu;

j) Stránka produktu – stránka na Portálu, na níž jsou prezentovány informace týkající se Zboží.

 

6. Používáním Portálu a prováděním nákupů zákazník vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a všemi přílohami.

 

 

II. Realizace objednávky

 

1)      Podmínkou provedení nákupu je provedení Registrace nebo poskytnutí všech údajů potřebných k realizaci objednávky.

2)      Zadávání objednávky probíhá prostřednictvím příslušného objednávkového formuláře a je chápáno jako nabídka ze strany Uživatele na uzavření kupní smlouvy, na základě podmínek definovaných v prohlášení a v popise Zboží.

3)      Potvrzením objednávky dává Zákazník najevo, že přebírá zodpovědnost za převzetí balíčku.

4)      Po zadání objednávky Zákazník obdrží na svůj email,

a) uvedený během zadávání objednávky (Zákazník, který nakupuje jako Host) nebo

b) dostupný v sekci Můj účet (registrovaný zákazník),

potvrzení o přijetí objednávky spolu s detailními informacemi týkajícími se objednávky.

 

Toto je chápáno jako uzavření kupní smlouvy.

 

Registrovaný zákazník je povinen informovat Prodejce o jakýchkoliv změnách v doručovací adrese, e-mailové adrese a telefonním čísle tak, že provede aktualizaci svých údajů v sekci Váš účet, aby každá další Zákazníkem zadaná objednávka mohla být předána k vyřízení.

 

5)      Prodejce potvrdí přijetí objednávky do jednoho pracovního dne, od okamžiku přijetí objednávky. V případě, že byla objednávka zadána v sobotu, neděli nebo v den pracovního klidu, Prodejce potvrdí přijetí objednávky do jednoho pracovního dne, počítáno od 10:00 hodin nejbližšího pracovního dne. Po uplynutí této lhůty není Zákazník jakkoliv vázán obsahem zadané objednávky.

6)      Odmítne-li Prodejce přijetí objednávky nebo uplyne-li lhůta pro potvrzení přijetí objednávky, nebude tato kupní smlouva dále realizována. Odmítnutí přijetí objednávky nastává zejména, pokud:

a) Zboží není na skladě Prodejce,

b) došlo k nečekaným změnám kupních cen ze strany dodavatele;

c) údaje zadané Zákazníkem nejsou úplné, chybné nebo vzbuzují oprávněné pochybnosti o jejich pravdivosti;

d) Zákazník nepřevzal předchozí objednávku;

e) objevily se nepředvídatelné okolnosti, které Prodejce nemohl ovlivnit.

7)      Prodejce také může, v termínu vymezeném pro přijetí objednávky, odpovědět na objednávku s upozorněním na fakt, že termín vyřízení objednávky bude delší než standardní. Prodejce určí v odpovědi nový termín vyřízení objednávky. Zákazník, v průběhu tří pracovních dnů, může takto modifikovanou objednávku přijmout (čl. 68 ObčZ). Pokud zákazník odmítne přijmout takto modifikovanou objednávku nebo uplyne doba tří dnů od zaslání Zákazníkovi takto modifikované objednávky, kupní smlouva nebude realizována.

8)      Informace o nákladech na dopravu a všech případných ostatních nákladech spojených s objednávkou se objeví po zvolení způsobu dopravy a způsobu platby v souhrnu objednávky. Tyto informace jsou rovněž obsahem dokumentu „Náklady na dopravu a způsoby platby“, který je přílohou č. 1 a zároveň součástí Všeobecných podmínek.

9)      Ke každé objednávce je vystaveno potvrzení o prodeji v podobě daňového dokladu. Potvrzení o prodeji je vystaveno ve chvíli, kdy je veškeré objednané Zboží zkompletováno a připraveno k odeslání. Na žádost Zákazníka vyslovenou v průběhu zadávání objednávky je vystavena faktura. Zákazník dává Prodejci svolení k vystavení faktury bez podpisu Zákazníka.

10)  Prodejce si vyhrazuje právo na zavedení omezení týkajících se množství objednaného Zboží a hodnoty objednávek před potvrzením objednávky a také na prověření pravdivosti všech osobních údajů, a tím také právo na storno objednávky, nebude-li potvrzena správnost těchto údajů.

11)  Za účelem ověření údajů uváděných při objednávání si Prodejce vyhrazuje právo využít technické prostředky jako telefon, fax, e-mail k získání důkazů, které potvrzují zadání objednávky a jejich podmínek, jakož i totožnost Zákazníka, a jsou nezbytné pro vyřízení objednávky.

 

III. Ceny a cenová politika

 

1)      Všechny ceny na Portálu jsou uvedeny brutto (včetně DPH 23 %) v polských zlotých. Závaznou cenou je cena uvedena na Portálu u Zboží v okamžiku zadávání objednávky. Uvedené ceny nezahrnují náklady na dopravu.

2)      Informace o celkové hodnotě objednávky je prezentována na internetové stránce www.ebritop.pl po zvolení způsobu doručení objednávky a způsobu platby Uživatelem.

3)      V případě, že Zákazník uvede chybné nebo neúplné údaje pro doručení objednávky, které budou příčinou nedoručení objednávky, nebo v případě nezastižení Zákazníka či osoby pověřené k převzetí objednávky, budou náklady na opětovné doručení účtovány Zákazníkovi, pokud projeví souhlas s opětovným doručením. Tyto náklady budou rovny nákladům na dopravu, které byly přičteny k původní objednávce.

4)      Prodejce si vyhrazuje právo na možnost úpravy cen v závislosti na zvolených způsobech platby, které jsou obsahem části IV. těchto Obchodních podmínek.

 

  1. Způsoby platby

 

1)      Platbu za objednané Zboží může klient provést dle vlastního výběru, jedním z níže popsaných způsobů:

a) na dobírku, čili hotově, v případě doručení objednávky kurýrní službou – realizace objednávky bude započata po potvrzení přijetí objednávky Prodejcem;

b) elektronickým příkazem k úhradě prostřednictvím internetového bankovnictví Zákazníka na bankovní účet uvedený Prodejcem v průběhu realizace objednávky, obyčejným bankovním převodem nebo platební kartou – realizace objednávky bude započata po připsání celé částky v požadované hodnotě objednávky na účet Prodejce;

 

e-Převody jsou realizovány tak, že Zákazník, který na Portálu nakupuje, zvolí jako způsob platby jeden z výše uvedených způsobu a je přesměrován na platební bránu banky. Po přihlášení dostane Zákazník předvyplněný příkaz k úhradě s odpovídající částkou, zprávou pro příjemce a údaji příjemce. Po odeslání příkazu se Zákazník vrací na stránku www.ebritop.pl. Všechny transakce kartou a e-převodem jsou prováděny pomocí platebního systému PayU.

 

Spotřebitel není povinen uhradit objednávku před převzetím Zboží. Zvolí-li Spotřebitel jeden ze způsobů platby, o nichž pojednává bod IV. b) Obchodních podmínek, pak toto dělá dobrovolně.

 

2)      Prodejce si vyhrazuje právo na poskytnutí jiných než uvedených v bodě 1 způsobů platby, na základě individuální dohody s Uživatelem.

3)      V případě vybraného Zboží nebo kategorií produktů si Prodejce vyhrazuje právo na vyloučení některých způsobů doručení objednávek nebo způsobů platby za objednávku.

 

  1. Doručení zboží

 

1)      Doručení provádí kurýrní služba, na náklady Zákazníka. Bez ohledu na to může kurýr, avšak není povinen, kontaktovat Uživatele na jim uvedené telefonní číslo ve věci potvrzení přítomnosti na místě doručení.

2)      Zboží je doručováno na adresu příjemce, uvedenou v objednávkovém formuláři.

3)      Objednávky jsou vyřizovány na území Polské republiky a EU v pracovních dnech.

4)      Doručení bude realizováno v závislosti na zvoleném způsobu platby. Čas vyřízení objednávky se počítá od chvíle:

a) připsání celé částky v požadované hodnotě za zadanou objednávku na účet Prodejce – v případě způsobů platby, o nichž pojednává bod IV. 1 b) Obchodních podmínek,

b) potvrzení přijetí objednávky Prodejcem – v případě způsobu platby, o němž pojednává bod IV. 1 a) Obchodních podmínek

Zákazník bude obratem informován Prodejcem o započatém procesu vyřizování objednávky, prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

5)      Dokument stvrzující nákup je připojen k objednávce, která je odeslána na doručovací adresu uvedenou Zákazníkem.

6)      Při převzetí prověřte v přítomnosti kurýra, že obal nenese známky poškození způsobených přepravou, a že je obsah balíčku shodný s objednávkou.

7)      V případě, že obsah balíčku neodpovídá objednávce, nebo bylo Zboží poškozeno, je v Zákazníkově zájmu sepsat škodní protokol. Sepsání škodního protokolu není podmínkou pro posouzení reklamace, jeho účelem je usnadnění procesu posuzování reklamace.

8)      Každý balíček je pojištěn.

 

  1. Reklamace a vrácení Zboží – zákazníci, kteří nejsou spotřebiteli

 

1)      Tento bod Obchodních podmínek se týká pouze těch Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli.

2)      Na Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli, se vztahují předpisy čl. 556-581 zákona ze dne 23. dubna 1964 - ObčZ.

3)      Nejedná-li se o případy, za něž dle záručních podmínek zodpovídá Prodejce, a které opravňují Zákazníka k vrácení Zboží, může Zákazník vrátit zboží jedině na základě souhlasu Prodejce, na náklady Zákazníka, pod podmínkou, že je zboží nepoužité, v původním uzavřeném obalu.

4)      Z ceny, která je předmětem vrácení, může být odečteno 20 % její výše, na pokrytí nákladů spojených s touto transakcí. Netýká se to vratek, které byly učiněny z důvodu vadného zboží.

5)      Prodejce nepřijímá žádné balíčky doručené na dobírku.

 

 

VII. Reklamace a vrácení Zboží – spotřebitelé

 

1)      Tento bod Obchodních podmínek se týká pouze těch Zákazníků, kteří jsou Spotřebiteli.

2)      Na zákazníky, kteří jsou Spotřebiteli, se předpisy čl. 556-581 zákona ze dne 23. dubna 1964 - ObčZ, nevztahují.

3)      V případě, že Zboží není shodné se smlouvou, vznikají Zákazníkovi, který je Spotřebitelem, nároky podle pravidel a v termínech, které jsou specifikovány v zákoně ze dne 27. července 2002 o specifických podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně Občanského zákoníku (Sb. Polské republiky z r. 2002, č. 141, pol. 1176 ve znění pozdějších předpisů) a Nařízení ministra hospodářství, práce a sociální politiky ze dne 30. ledna 2003 ve věci termínů informování prodejce o zjištění, že potravinové Zboží nesouhlasí se smlouvou (Sb. Polské republiky z r. 2003, č. 31, pol. 258).

4)      Reklamace týkající se zakoupeného zboží, které se neshoduje se smlouvou, je třeba směrovat na e-mailovou adresu reklamacje@ebritop.pl nebo poštou na adresu sídla Prodejce.

5)      Veškeré reklamace jsou vyřizovány ve lhůtě 14 pracovních dnů, počítáno od data přijetí reklamovaného Zboží Prodejcem.

6)      Odpověď ve věci reklamace je zaslána na e-mailovou adresu Zákazníka nebo na jinou Zákazníkem uvedenou adresu. Pokud Prodejce nezaujme ve věci Zákazníkem vznesené reklamace stanovisko ve lhůtě 14 pracovních dnů, počítáno od data přijetí reklamovaného zboží Prodejcem, je tato reklamace uznána za oprávněnou.

7)      Spotřebitel, který nakoupil na internetových stránkách www.ebritop.pl, uzavřel smlouvu na dálku a v souladu s čl. 7 zák. 1 zákona ze dne 2. března 2000 o ochraně některých práv spotřebitele a o zodpovědnosti za škodu vzniklou vinou nebezpečného produktu (Sb. Polské republiky z r. 2002 č. 22, pol. 271 ve znění pozdějších předpisů), může od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu a učiní tak písemně v termínu deseti (10) dnů. Desetidenní lhůta, v níž může Spotřebitel odstoupit od smlouvy, se počítá ode dne vydání Zboží. Aby byla tato lhůta zachována, stačí zaslat odstoupení před jejím uplynutím. Zákazník je povinen vrátit objednané zboží na adresu sídla Prodejce okamžitě, avšak ne později než ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku. K vrácenému zboží je třeba připojit daňový doklad.

8)      Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nepřísluší spotřebiteli v případě plnění, která vykazují vlastnosti specifikované spotřebitelem v jim zadané objednávce nebo úzce souvisí s jeho osobou, a také v případě plnění, která s ohledem na svůj charakter nemohou být vrácena, nebo která se mohou rychle zkazit.

9)      Zboží musí být vráceno v nezměněném stavu. Vrácené zboží nemůže být nekompletní. Pokud je objednána sada, je Zboží chápáno jako kompletní sada. Zboží, které je od výroby zabezpečeno proti otevření, nemůže být vráceno s odstraněnou fólií nebo odstraněnými jinými bezpečnostními prvky, v případě sady se to týká všech jednotlivých částí.

10)  V případě oprávněného odstoupení od smlouvy, Prodejce garantuje vrácení částky, která je rovna ceně Zboží včetně nákladů na dopravu. Peníze budou vráceny v průběhu 14 pracovních dnů prostřednictvím bankovního převodu na konto určené Spotřebitelem nebo poštovní poukázkou na adresu určenou Spotřebitelem v objednávce.

 

VIII. Bezpečnost

 

1)      Veškeré informace poskytnuté Uživatelem v průběhu zadávání a vyřizování objednávky jsou přenášeny pomocí a v rámci infrastruktury, která používá bezpečné techniky. Firma PayU poskytuje nejbezpečnější online platební systém, je držitelem certifikace PCI DSS a má licenci na provozování platebních služeb udělenou Předsedou Polské národní banky (NBP). Veškerý přenos dat na stránkách portálů, které spolupracují s PayU, je zabezpečen protokolem SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer), který poskytuje nejvyšší standard ověřování identity.

2)      Veškeré informace potřebné k provedení převodu, které Uživatel uvádí během zadávání objednávky, jsou přenášeny pomocí a v rámci infrastruktury e-převody, která používá bezpečné techniky.

3)      Majitel stránek www.ebritop.pl nemá přístup k číslům kreditních karet ani ke kódům CVV a CV2, protože samotná platba je prováděna na serverech v autorizačním centru PayU S.A.

 

  1. Ochrana osobních údajů

 

1)      Během používání stránek www.ebritop.pl může být Uživatel vyzván k uvedení některých svých osobních údajů.

2)      Zadáním objednávky Zákazník vědomě souhlasí se zpracováním a využíváním jeho osobních údajů pro realizaci objednávek, marketingově-prodejní komunikaci, posuzování případných reklamací a zajištění jiných poprodejních procesů, optimalizaci fungování systému a přizpůsobování nabídky individuálním potřebám a preferencím. Tyto údaje nejsou zpracovávány ani využívány k žádným jiným účelům.

3)      Pokud v procesu zadávání objednávky Zákazník souhlasí s odběrem nebo se sám přihlásí k odběru elektronického zpravodaje (tzv. newsletteru), jeho údaje (e-mailová adresa) budou využívány pro rozesílání, prostřednictvím elektronické komunikace na uvedenou e-mailovou adresu, obchodních sdělení dle čl. 9 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. Polské republiky č. 144, pol. 1204).

4)      Každá platící osoba, která není Uživatelem, bude zapsána do databáze osobních údajů.

5)      Osobní údaje zapsané v databázi Společnosti jsou zpracovávány pouze pro její potřeby. Tyto údaje jsou shromažďovány s potřebnou pečlivostí a náležitě chráněny před přístupem nepovolaných osob, v souladu se zákonem z 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. Polské republiky z r. 1997, č. 133, pol. 883).

6)      Uchovávané údaje mohou být kdykoliv zpřístupněny Uživateli k nahlédnutí, mohou jím být také měněny nebo odstraňovány. Změnu nebo odstranění údajů může Uživatel provést sám v sekci „Váš účet“ nebo se obrátit na operátora stránek www.ebritop.pl s žádostí o provedení požadovaných změn. Prodejce, za účelem znemožnění jejich jednoznačné identifikace s Uživatelem, odstraní osobní údaje Uživatele na základě jeho vysloveného přání. Prodejce upozorňuje, že odstranění osobních údajů znemožní provedení poprodejních procesů. Jednou odstraněný účet již nemůže být opětovně aktivován.

7)      Zákazník nese zodpovědnost za poskytnutí nepravdivých osobních údajů.

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

1)      Prodejce si vyhrazuje právo na provádění změn těchto Obchodních podmínek. Uživatelé budou o změnách Obchodních podmínek informováni na internetových stránkách www.ebritop.pl, kde budou muset svůj souhlas s Obchodními podmínkami vyslovit při uzavírání každé jednotlivé kupní smlouvy. Změněné či upravené Obchodní podmínky jsou závazné, po splnění ostatních podmínek určených zákonem, pouze pro právní vztahy vzniklé po zavedení změn či úprav.

2)      Pro přizpůsobení obsahu a služeb individuálním potřebám a zájmům uživatelů portálu, jsou používány tzv. soubory cookies, tedy informace, které server ukládá v počítači uživatele a může si je znovu načíst při každém připojení z konkrétního počítače. Informujeme, že uživatel může soubory cookies kdykoliv ve svém prohlížeči zakázat, čehož následkem však mohou být potíže při využívání všech služeb portálu a zadávání objednávek.

3)      Aby mohl Uživatel využívat služby poskytované na internetových stránkách www.ebritop.pl musí mít vlastní e-mailovou adresu, přístup k internetovému prohlížeči, který podporuje CSS 2.1, JavaScripty (a frameworky na bázi JavaScript), Cookies a Flash Player. Doporučené internetové prohlížeče: Internet Explorer 9, Firefox 6.

4)      Případy, o nichž tyto Obchodní podmínky nepojednávají, se řídí platnými polskými zákony, zejména Občanským zákoníkem a předpisy zákona o specifických podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně Občanského zákoníku (Sb. Polské republiky z r. 2002, č. 141, pol. 1179), a také o ochraně některých práv spotřebitele či o zodpovědnosti za škodu vzniklou vinou nebezpečného produktu (Sb. Polské republiky z r. 2000, č. 22, pol. 271).

5)      Veškeré názvy Zboží, které je nabízeno k prodeji na stránkách www.ebritop.pl, jsou používány za účelem identifikace a mohou být chráněny a jejich práva vyhrazena na základě předpisů zákona o průmyslovém vlastnictví (Sb. Polské republiky z r. 2003, č. 119, pol. 1117).

6)      Veškeré fotografie umístěné na stránkách www.ebritop.pl jsou autorskoprávně chráněny na základě zákona ze dne 4. února 1994 roku o autorském právu a souvisejících právech – (Sb. Polské republiky z r. 1995, č. 24, pol. 83).

7)      Majitel Portálu nezveřejňuje protiprávní obsah.

8)      Tyto obchodní podmínky jsou platné pro kupní smlouvy uzavírané od dne 19. června 2013.